Navrhování testových otázek žáky za účelem ověření dosažení vědomostních cílů 

Tento postup jsem do výuky zavedla, vedle tříbarevných testů, jako jednu z forem opakování učiva před testem. Výsledná práce mi slouží jako ukazatel toho, jak jsme se přiblížili k vědomostním cílům. Většinou tento postup volím jako ověřování znalostí u kratších úseků učiva, a tedy i krátkodobých vědomostních cílů. V této třídě jsme tento způsob využili poprvé. Videa […]

Reflexe projektu s využitím kartiček ze hry Dixit 

Kartičky používám s žáky od prvního stupně. Žáci při práci s nimi začínali popisem obrázků, následoval popis asociací a na druhém stupni kartičky využíváme k sebereflexi po ukončené práci či tematickém celku. Žáci se pomocí kartiček učí popisným jazykem formulovat zpětnou vazbu. To znamená, že nehodnotí, co je hezké/dobré/špatné, ale popisují, co vnímají smysly (co […]

Tvorba testových otázek žáky 

Celý školní rok v předmětu člověk a jeho svět pracujeme s žáky v měsíčních tématech, která pokrývají učivo tohoto předmětu pro daný ročník ZŠ. Snažíme se pracovat tak, aby žákům nové informace nevypadly z hlavy hned po ukončení tématu. I proto si v průběhu roku žáci tvoří své materiály, z nichž nakonec vznikne jejich vlastní […]

Zpětná vazba na konci hodiny – upravená technika PMI na 1. stupni 

Metoda byla realizována v hodině prvouky, kde jsme se věnovali vnitřním orgánům člověka. Při hodině byla použita demonstrační pomůcka torzo lidského těla s vyndavacími orgány. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 1: Použití techniky PMI v hodině  

Techniky evokace–reflexe pro podporu individualizace výuky na 1. stupni 

Aktivity jsou zaměřeny jak na vizuální, tak na auditivní žáky a je možné je využít předtím, než na daném bloku/tématu začnete společně pracovat, anebo zpětně na konci hodiny. Takový podklad slouží jak k přípravě bloku, tak k jeho evaluaci. Uvádím zde příklad tří aktivit: dvou vizuálních (Domeček a Květina) a jedné auditivní (Kostka). Videa k materiálu […]

Online konzultace učitel – žák na 2. stupni 

Konzultace v režimu učitel–žák jsou na škole osvědčenou metodou pro hodnocení práce žáka, nabízejí bezpečné prostředí pro sebehodnocení žáka a hodnocení učitelem. Zároveň umožňují diskusi o plánu do budoucna, stanovení dalšího směru a priorit pro učení žáka. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla tyto konzultace využít i v rámci distanční výuky, kdy bylo vytvoření prostoru […]

Hodnocení přístupu k distanční výuce AJ s oporou o hodnoticí arch na 2. stupni 

Tento hodnoticí nástroj vznikl k hodnocení 3. čtvrtletí, které žáci kompletně strávili v režimu distanční výuky. V tomto období vznikla daleko intenzivnější potřeba využívání formativního hodnocení. Vzhledem k doporučení MŠMT v rámci distanční výuky kombinovat synchronní a asynchronní výuku jsme na škole využívali platformu Google Meet a asynchronní výuka probíhala prostřednictvím Google Classroom, což se v naší škole […]

Propustky / Exitky v přírodovědných předmětech na 2. stupni 

Propustky jsem začala zařazovat do výuky proto, abych získala od žáků informace o tom, co se v hodině naučili, kam se posunuli, popř. zda se jim hodina líbila a zda by chtěli, abych postupy využité v hodině zařadila znovu, protože jim pomáhají v osvojování učiva. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 9: Využití propustek v […]

Propustky / Exitky v humanitních předmětech na 2. stupni 

Propustky se využívají na konci hodiny. Jedná se o zprávu většinou ve formě lístků či kartiček, které žáci odevzdávají před opuštěním třídy a učiteli slouží k přípravě další výuky. Žáci propustku vyplní většinou anonymně či ukážou gesto (např.  palec nahoru) a mohou opustit třídu. Účelem propustek je poskytnout učiteli zpětnou vazbu o tom, jak žáci […]

Parkoviště pro otázky v přírodovědných předmětech 

Žáci v hodinách mívají spoustu otázek, ne na všechny je prostor odpovědět.