Tříbarevný test na 1. stupni 

Tříbarevný test jsem poprvé zařadila před koncem školního roku. Zvolila jsem téma „Znáš své město?“. Podrobnější informace o vyučovací hodině naleznete v příloze 1 – Příprava vyučovací hodiny. Pracovní list obsahoval otázky, u kterých jsem nepředpokládala 100% správnost. Z tohoto důvodu byla důležitá třetí fáze, při které si žáci vyhledávali správné odpovědi. Nově použitá technika formativního hodnocení […]

Práce s cíli v týdenním plánu a sledování pokroku žáků v českém jazyce na 1. stupni 

Během dvou konkrétních vyučovacích hodin českého jazyka (přípravy hodin jsou k dispozici v příloze č. 4, 6), které jsou od sebe vzdálené zhruba týden, sledujeme aktuální porozumění probíranému učivu, aktuální potřeby žáků a jejich posun. Sami žáci se zamýšlejí nad svým vlastním pokrokem a sebehodnotí dosažení cíle pomocí grafické hodnoticí škály (smajlíků). Videa k materiálu […]

Formativní hodnocení ve výuce v 1. ročníku ZŠ 

Cílem tohoto materiálu je předat čtenáři stručný přehled formativních přístupů pedagoga ve výuce v 1. ročníku ZŠ. Tento materiál představuje 5 principů formativního hodnocení, které jsem sama ve výuce realizovala a které považuji za efektivní a přínosné pro další zavádění metod formativního hodnocení ve vyšších ročnících. Každá strategie je doplněna praktickým naplněním daného principu ve […]

Formativní hodnocení v distanční výuce na 1. stupni 

Předložený materiál vznikl v rámci distanční výuky na jaře 2020, ale lze jej využít také v prezenčních hodinách. Ačkoliv byl realizován u žáků v 5. ročníku, je zařaditelný i na jiných stupních vzdělávání. Struktura práce spolu s využíváním jednotlivých technik je aplikovatelná i na další témata, a to nejen ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. Metodika práce […]

Tříbarevný test ke sledování pokroku žáků na 2. stupni 

Tříbarevný test slouží k opakování učiva, neznámkuje se. V průběhu vyplňování se využívá tří barev, kdy první barvu žáci využívají k samostatnému vyplnění testu, druhou barvu pak použijí k doplnění informací po konzultaci se spolužákem či ve skupině a poslední barvou doplňují či opravují na základě dostupných zdrojů nebo s učitelem. Videa k materiálu jsou […]

Myšlenkové mapy ke sledování pokroku žáků na 2. stupni 

Myšlenkové mapy využívám na začátku i na konci hodin jako nástroj pro zopakování učiva. Nově jsem je letos využila jako nástroj pro sbírání a třídění znalostí v bloku několika dějepisných hodin a k závěrečnému shrnutí při prezentaci dětí. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 2: Tvorba myšlenkové mapy Příloha 6: Prezentace vědomostí žáků […]

Upravený tříbarevný test v distanční výuce na 2. stupni ve výuce dějepisu 

Materiál vznikl v rámci distanční výuky, kdy byla žákům práce zadávána online. Mým cílem bylo co nejvíce simulovat výuku s prvky formativního hodnocení a kritického myšlení tak, jako bych to udělala při přímé výuce. K tomuto účelu jsem využila upravenou techniku tříbarevný test, která žákům i učiteli umožňuje sledovat proces učení žáků. Tuto techniku jsem použila ve fázi […]

Tříbarevné testy ke sledování pokroku žáků na 1. stupni 

Tříbarevné testy lze použít v každém předmětu. Já jsem je vytvořila proto, aby si žáci ověřili aktuální stav svých vědomostí při plnění cílů daných období. Zpracovala jsem je pro předmět vlastivěda pro 4. ročník – dějepisnou část. Zařazovala jsem je vždy po probrání tematického celku, jako přípravu pro následný ověřovací test.