Využití hodnoticího archu v projektu ve výuce angličtině na 2. stupni ZŠ 

Žáci navštěvují třídu s bilingvním programem, úroveň řečových dovedností v cílovém jazyce je tedy vyšší, než je v 8. třídě ZŠ obvyklé. Po návratu z distanční výuky jsme záměrně zařazovali do výuky kooperativní formy práce, abychom rozvíjeli váznoucí komunikaci mezi žáky a jejich spolupráci. Pro hodnocení plakátů, které byly výstupem projektu, jsem vytvořila hodnoticí arch […]

Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení na 2. stupni v dílně čtení 

Představení a základy vrstevnického hodnocení jsem absolvovala ve třech svých třídách, které učím ČJ (dva 6. ročníky a jeden 9. ročník). Ani jedna třída si nebyla vědoma, že by se někdy dříve s vrstevnickým hodnocením setkala. V každé třídě je zhruba polovina děvčat a polovina chlapců, dále několik žáků s podpůrným opatřením a především v […]

Vrstevnické hodnocení v českém jazyce při opravě diktátu na 2. stupni ZŠ 

Zapojení žáků do procesu hodnocení má své opodstatnění. V prvé řadě vytvoříme prostředí, ve kterém reflexe a hodnocení není pouze v rukou učitele a kde nejsou žáci pouhými pasivními příjemci zpětné vazby od učitelské autority. Vrstevnické hodnocení, tedy zpětná vazba, kterou si poskytují spolužáci mezi sebou, posiluje u žáků schopnost vyjadřovat se k tomu, co ten druhý zná, […]

Vrstevnické hodnocení na 1. stupni 

Techniku sendvič (viz příloha č.1) jsme využili v předmětu člověk a jeho svět (prvouka) v tématu lidské tělo. Příprava vyučovacího bloku na toto téma je k dispozici v příloze č. 2. Toto téma bylo realizováno jako skupinová práce dvojic a trojic, které si žáci libovolně zvolili. Pro žáky poměrně nenáročné téma lidské tělo jsme zpracovávali […]

Sebehodnocení v kombinaci s vrstevnickým hodnocením na 1. stupni 

Cílem bylo, aby se žáci zaměřili na hodnocení vlastní práce, na uvědomění si svého pokroku, kterého dosáhli během 2. ročníku (i s ohledem na distanční výuku), a aby dokázali pojmenovat, kde cítí problém, kde něco nezvládají tak, jak by chtěli. Dalším cílem bylo toto sebehodnocení konfrontovat s hodnocením spolužáka (Jak mě vidí ostatní?), vnímat spolužákovy […]

Vzájemné hodnocení práce na základě kritérií při projektové výuce na 1. stupni 

S projekty jsem začala s žáky již od 1. ročníku. Tím, co přesně lze považovat za projekt, se zabývá např. Jana Kratochvílová ve své knize Teorie a praxe projektové výuky (2006). Výukový projekt definuje jako „komplexní úkol (problém), spjatý s životní realitou, s nímž se žák identifikuje a přebírá za něj odpovědnost, aby svou teoretickou i praktickou […]

Vrstevnické hodnocení skupinové práce na základě kritérií na 2. stupni 

Vrstevnické zhodnocení práce ve skupině – pokud je v hodině využita skupinová práce, kdy žáci musí na společném úkolu pracovat tak, aby každý ze skupiny přispěl svým dílem, využívám jako určitou formu propustky vzájemné hodnocení žáků. Hodnocení probíhá tak, že žák na papírek napíše pod sebe své jméno tolikrát, kolik spolužáků ve skupině pracovalo. Videa […]

Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení (2 hvězdičky a přání) na 2. stupni 

Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení audionahrávky žáků na základě kritérií stanovených učitelem – z metod formativního hodnocení byla využita technika Dvě hvězdičky a přání. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 4: 2 hvězdičky a přání – online hodina