Práce s cíli prostřednictvím grafů úspěšnosti na 2. stupni ZŠ 

Žáci si na začátku pololetí sami stanoví, jaké výsledné známky z předmětu by chtěli na vysvědčení dosáhnout. Ke každému klasifikačnímu stupni v závěrečném hodnocení je přiřazen celkový počet bodů, který je potřeba získat v průběhu daného pololetí. Bodová stupnice je uvedena v příloze č. 1. Své dílčí bodové výsledky si žáci zaznamenávají do svého osobního […]

Práce s cíli a sebehodnocením v ročním plánu na 1. stupni ZŠ 

Mám tu zkušenost, že většina žáků přijme hodnocení na konci školního roku, ať už formou známek, nebo slovního hodnocení, bez jakéhokoliv hlubšího zamyšlení. Žáci se moc nezaobírají tím, v jaké oblasti by se měli zlepšit, nebo naopak tím, v čem jsou jejich silné stránky. Bojí se nebo se stydí vyslovit nahlas před třídou jak své silné, tak […]

Práce s cíli a jejich ověřováním na 2. stupni ZŠ v českém jazyce 

Předkládaný materiál dokumentuje konkrétní ukázku jednoho z možných způsobů ověřování cílů u žáků. Cílem je představit smysl a efektivitu stanovování cílů ve výuce, a to zejména pro osobní růst žáka v oblasti jeho autonomie ve vzdělávání a schopnosti sebereflexe. Níže popsaný postup FH zároveň představuje velmi praktický způsob tvorby podkladů pro hodnocení žáků, ať už pro průběžnou zpětnou vazbu, […]

Práce s cíli v měsíčním a týdenním plánu na 2. stupni ZŠ 

Předkládaný materiál poskytuje ukázku práce s cíli v dlouhodobém i krátkodobém časovém horizontu. Jeho účelem je představit využitelnost a smysluplnost stanovování kritérií a práce s nimi, a to pro všechny strany vzdělávacího procesu (učitel – žák – rodič). Zaměřuje se proto především na samotnou fázi plánování a strukturalizace výuky, ale též na ukázku její realizace, tedy jakým konkrétním […]

Práce s cíli v českém jazyce (tematický celek hláskosloví) 

Systematickou práci s cíli v hodinách patřících do tematického celku hláskosloví jsem realizovala v 6. A, kde je 25 žáků (13 dívek, 12 chlapců). Výuka probíhala na začátku prvního pololetí, kdy se žáci seznamovali s prostředím a stylem výuky na 2. stupni. Třída spolupracuje, je přemýšlivá, komunikativní. Navštěvují ji 4 žáci s podpůrnými opatřeními (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie). S cíli týkajícími se […]

Práce s cíli a myšlenkové mapy na 2. stupni 

Myšlenkové mapy jsou snosem a větvením myšlenek, vědomostí, které žák o daném tématu má. Mohou sloužit k opakování učiva ve fázi reflexe nebo jako úvod do tématu na začátku hodiny, kdy zjišťujeme, co již žák o daném tématu ví. Myšlenkovou mapu můžeme také využít pro srovnání znalostí, které žák měl na začátku hodiny či probíraného […]

Práce s cíli a sebehodnocením na 2. stupni 

Materiál se zaměřuje na práci s cíli – jejich postupné představování, naplňování v různých fázích hodiny, formulování cíle žáky a závěrečnou reflexi žáků vztahující se k cílům. Vychází se zde z plánování pozpátku – kdy nejprve promyslíme a velmi přesně a konkrétně vymezíme cílový stav učení žáka, poté rozmyslíme, jak poznáme, že žák došel k […]

Práce s cíli a zpětnou vazbou na 1. stupni 

Cíl hodiny by měl být stanoven v každé vyučovací hodině jakéhokoliv předmětu, vždy by měl být uzpůsoben tak, aby napomohl k plnění očekávaných výstupů. Zpracovaný materiál nabízí příklad práce s cíli v hodině matematiky 4. ročníku zaměřené na procvičování písemného násobení a jeho aplikaci ve slovních úlohách z běžného života s využitím metody Hejného.