Hodnocení s oporou o kritéria ve výtvarné výchově na 1. stupni 

Tvorbu kritérií konkrétního produktu společně s žáky a hodnocení produktů můžeme zařadit, kdykoliv chceme/potřebujeme hodnotit žákův výsledek, chceme zajistit větší objektivitu hodnocení a přenést proces hodnocení na samotné žáky. Žáci pak na základě společně stanovených kritérií tvoří produkt a po dokončení jej podle těchto kritérií hodnotí. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 2: Vrstevnické […]

Systematická práce s kritérii při tvorbě literárního textu 

Hlavním výstupem z tohoto týdne bylo slohový útvar na téma Jan Hus, který měl zahrnovat získané informace. V rámci tohoto materiálu se zaměřím na poslední dva dny tematického týdne, kdy jsme s žáky tvořili kritéria tohoto výstupu a společně jednotlivé práce hodnotili. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 4: Jan Hus – kritéria […]

Kriteriální hodnocení výtvarné práce na 1. stupni 

Kritéria hodnocení zařazuji do své výuky často. Zpočátku jsem je využívala v hodinách českého jazyka, matematiky, prvouky a anglického jazyka. Jejich používání se mi velmi osvědčilo, proto jsem je chtěla zkusit zařadit i do hodin výchov. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 3: Společné vyvození kritérií pro výtvarnou práci v 5. ročníku Příloha 4: […]

Práce s kritérii v geometrii na 1. stupni 

V hodině geometrie jsem využila práci s kritérii, vrstevnické hodnocení a sebehodnocení. Se všemi těmito postupy jsou žáci zvyklí pracovat. Práce s kritérii – společně stanovená kritéria ve dvou rovinách: rýsování a práce na zadaných úkolech. Kritéria jsme s žáky společně stanovili na základě předchozí skupinové diskuze a také na základě zkušeností z jiných hodin geometrie. Videa […]

Tvorba kritérií pro hodiny dílen čtení s důrazem na rozvoj sebehodnocení žáků 

Z metod formativního hodnocení jsem využila práci s kritérii, která jsem však nevytvářela s žáky, ale sama. Jednalo se o kritéria hodnotící kvalitu odvedených úkolů, které byla zaměřeny na práci se čtenářskými strategiemi v hodinách dílen čtení a zároveň na chování žáků v těchto hodinách. Součástí bylo i stručné sebehodnocení žáků podle tabulky kritérií.

Hodnocení klíčových kompetencí žáky 1. stupně 

Slovní formu hodnocení v naší škole využíváme od prvního ročníku, a to jak v rámci průběžného formativního, tak v rámci sumativního hodnocení na vysvědčení. Jsme nově založená škola a fungujeme čtyři roky. Pro nás učitele je to také nově získávaná dovednost. Učíme se používat popisný jazyk a postupně spějeme ke kriteriálnímu formativnímu hodnocení ve většině […]

Práce s kritérii při projektové výuce na 1. stupni 

Hodnocení prezentací žáků 3. ročníku pomocí předem zvolených kritérií, společné hodnocení videozáznamu prezentací. Práce s kritérii pro produkt práce žáků se dá využít v různých předmětech. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 7: Prezentace dýchací soustavy Příloha 8: Hra na dýchací soustavu Příloha 9: Prezentace oběhové soustavy Příloha 10: Hra na oběhovou soustavu […]

Tvorba kritérií v distanční výuce na 1. stupni 

Žáci jako vlastníci svého učení – žáci si volili téma, které mohli zpracovávat, samostatně získávali informace z libovolných zdrojů, volili si spolupracovníky, kritéria úspěchu – žáci obdrželi kritéria pro práci a konečný výstup, vrstevnické učení – žáci v týmu připravili kvíz, k němuž museli nastudovat a zpracovat nové informace, žáci zadali svůj kvíz spolužákům, kteří jej […]

Tvorba kritérií s žáky 2. stupně (na metodě životabáseň) 

Práci s kritérii u životabásně jsem využila v 6. A, kde je 25 žáků (13 dívek, 12 chlapců). Výuka probíhala online přes platformu Google Meet během uzavření škol z důvodu pandemie covidu-19. Třída je živá, komunikativní a spolupracující a ani během distanční výuky nedošlo k výraznému zhoršení aktivity. Ve třídě jsou čtyři žáci s podpůrnými […]

Vrstevnické hodnocení skupinové práce na základě kritérií na 2. stupni 

Vrstevnické zhodnocení práce ve skupině – pokud je v hodině využita skupinová práce, kdy žáci musí na společném úkolu pracovat tak, aby každý ze skupiny přispěl svým dílem, využívám jako určitou formu propustky vzájemné hodnocení žáků. Hodnocení probíhá tak, že žák na papírek napíše pod sebe své jméno tolikrát, kolik spolužáků ve skupině pracovalo. Videa […]