Reflexe výuky formou propustek na 1. stupni ZŠ 

Propustky – jedna z technik formativního hodnocení, díky které si můžeme u žáků ověřit aktuální stav porozumění probírané látce. Můžeme rychle zjistit, kde se žáci zrovna nacházejí a jak jim popřípadě pomoci, aby dosáhli stanoveného cíle. Každý žák má tak možnost sám zhodnotit svůj školní výkon a zamyslet se nad svými silnými a slabými stránkami. […]

Poskytování individuální zpětné vazby formou slovního hodnocení v dějepise na 2. stupni ZŠ 

Pro tuto aktivitu jsem vybrala jako metodu formativního hodnocení poskytování individuální zpětné vazby formou slovního hodnocení. Vzhledem k tomu, že test jsem zadávala v období, kdy se začínalo s distanční výukou, zvolila jsem tento způsob hodnocení jako adekvátní i s ohledem na věkovou kategorii žáků.

Techniky sebehodnocení (semafor) a vrstevnického učení na 2. stupni ZŠ v matematice 

Tuto skupinovou práci lze použít v každém předmětu. Já jsem ji připravila tak, aby si žáci ověřili aktuální stav svých vědomostí. Tuto aktivitu jsem zařadila v rámci výuky v 6. ročníku v předmětu matematika při dvouhodinovce. Hodina byla koncipována jako příprava na následující test zaměřený na prověření početních operací s desetinnými čísly a převodů jednotek […]

Zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků v matematice na 2. stupni ZŠ – upravený tříbarevný test 

Tuto modifikaci tříbarevného testu, ve které je místo tří barev volena metoda tří sloupců, využívám ve třídě tehdy, když chci žáky nechat pracovat nejen samostatně, ale i ve dvojicích a skupinách. V tříbarevném testu pracuje každý žák samostatně a barevně odlišuje úpravy a opravy řešení při spolupráci se spolužáky. V této variantě tříbarevného testu může žák […]

Potřebuji poradit (variace naC3B4ME, See Three Before Me ) 

Metodu Potřebuji poradit (C3B4ME, See Three Before Me) využívají žáci zcela přirozeně při každodenní práci ve třídě, ať už se jedná o společnou práci, porozumění zadání, samostatnou či skupinovou práci. Žáci metodu využijí v případě, že si nejsou jistí, mají další otázky, nevědí, jak postupovat atd. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 1: […]

Reflexe výuky anglického jazyka na 2. stupni v období distanční výuky prostřednictvím hodnoticího archu 

Tento hodnoticí nástroj (viz příloha 1: Dotazník v Google formuláři ČJ + AJ, příloha 2: Dotazník v textovém dokumentu) vznikl po zavedení distanční výuky, aby bylo možné uzpůsobit časovou a jazykovou obtížnost úkolů, záživnost aktivit a systém zadávání úkolů v rámci platformy Google Classroom. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 4: Rozboru výsledků – reflexe […]

Losovátka/špachtličky – technika basketbal 

Špachtličky neboli losovátka (no hands up, žádné ruce nahoře) je technikou zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků. Využívám ji v hodinách velmi často, v tomto materiálu jsem se konkrétně zaměřila na popsání techniky basketbal. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 1: Zeměpis – 8. ročník Příloha 2: Přírodopis – 6. ročník  

Práce s chybou v českém jazyce na 1. stupni, sebehodnocení a vrstevnické hodnocení 

Při psaní diktátu v českém jazyce jsem využila několik postupů formativního hodnocení. V této části popíši celý proces. Pracovala jsem s vyhledáváním vlastních chyb, sebehodnocením i vrstevnickou zpětnou vazbou, konkrétně technikou „Ocenění a rada“.

Zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků a poskytování zpětné vazby na 2. stupni 

Dotazník (viz příloha 1) slouží žákům k reflektování jejich učebního pokroku v rámci jednoho ze zeměpisných okruhů – Amerika. Také slouží učiteli k poskytnutí zpětné vazby a lze ho vyřešit i jako nástroj pro vrstevnické hodnocení.

Práce s chybou v hodinách českého jazyka na 1. stupni 

Ve všech lidských činnostech, tedy i v procesu učení se dopouštíme chyb. Chybování je tedy potřeba brát jako přirozený jev. Je důležité žáky učit, aby se chyb nebáli, nad chybami vzniklými během učení se zamýšleli, v ideálním případě se z chyby poučili a stejné chyby již nedělali. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 4: Zadání práce […]