Reflexe výuky formou propustek na 1. stupni ZŠ 

Propustky – jedna z technik formativního hodnocení, díky které si můžeme u žáků ověřit aktuální stav porozumění probírané látce. Můžeme rychle zjistit, kde se žáci zrovna nacházejí a jak jim popřípadě pomoci, aby dosáhli stanoveného cíle. Každý žák má tak možnost sám zhodnotit svůj školní výkon a zamyslet se nad svými silnými a slabými stránkami. […]

Sebehodnocení na 1. stupni ZŠ (hamburger) 

Žáci na základě probraného učiva v hodině zhodnotí svůj výkon a zaměří se na činnosti, ve kterých se cítí být jistí (nepotřebují další upevňování učiva), a zároveň na ty, kde cítí potřebu se k danému tématu ještě vrátit.  

Sebehodnocení na škále na 1. stupni v českém jazyce 

Sebehodnocení na škále je možné používat během probírání určitého tematického okruhu i po něm, na jeho konci. Žáci mají přehled při osvojování si daného učiva o tom, jak učivo zvládají, jak se v něm cítí jistí, popřípadě co jim dělá potíže a na co se tedy ještě musí zaměřit. Pro žáky slouží sebehodnocení jako zpětná vazba […]

Sebehodnocení s využitím emotikonů na 1. stupni ZŠ 

Tento dotazník byl využit každý den na konci vyučování po návratu do školy po online vyučování. Online výuku žáci hodnotili „smajlíkem“ na mazací tabulku. Byli zvyklí na hodnocení. Při online výuce jsem vždy někoho vyvolala, aby zhodnotil, co mu šlo, nešlo, co se mu líbilo, nelíbilo. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 4: […]

Sebehodnocení před úkolem/cvičením a po něm na 1. stupni v hodinách českého jazyka 

Tuto techniku jsme ve třídě zaváděli již od 2. ročníku. S žáky jsme se věnovali sebehodnocení od první třídy, ale vždy jen na bílé tabulce, ústně, pomocí rozhovoru. Hledali jsme něco, co nám vydrží i jako důkaz o našem učebním postupu, pokroku.  

Sebehodnocení – motivační projektový den na 1. stupni ZŠ 

Předmět český jazyk a literatura sloužil k úvodu do tématu středověkého vyučení se mistrem a k využití tohoto prostředí v sebehodnoticím listu. V předmětu matematika a její aplikace jsme již využili sebehodnoticí pracovní list a výtvarná výchova posloužila k motivaci a dotvořila atmosféru (převod z tehdejší doby do současnosti).  

Sebehodnocení s využitím grafického znázornění na 1. stupni ZŠ 

Žáci dostanou nevybarvený Vláček Šikuláček (příloha 1). Jedná se o lokomotivu, která veze 6 vagonků. Do mráčku nad lokomotivou napíší žáci své jméno. Každý vagonek symbolizuje jeden předmět. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 4: Práce s Vláčkem Šikuláčkem – Kačka Příloha 6: Reflexe žáků – Míša Příloha 8: Hodnocení na konci vyučovací […]

Potřebuji poradit (variace naC3B4ME, See Three Before Me ) 

Metodu Potřebuji poradit (C3B4ME, See Three Before Me) využívají žáci zcela přirozeně při každodenní práci ve třídě, ať už se jedná o společnou práci, porozumění zadání, samostatnou či skupinovou práci. Žáci metodu využijí v případě, že si nejsou jistí, mají další otázky, nevědí, jak postupovat atd. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 1: […]

Já a škola – sebehodnocení žáků 

Tento pracovní list se zaměřuje na rozvoj dovednosti hodnotit svou vlastní práci. Sebehodnocení žáka je pak možné porovnávat s pohledem učitele a rodičů. Pracovní list se zaměřuje na pokrok obecně v jednotlivých předmětech. Není zde konkrétně definované učivo v rámci jednotlivých předmětů. Pracovní list vznikl s původním záměrem zhodnocení práce během distanční výuky, později byl ale […]

Práce s cíli a sebehodnocením v ročním plánu na 1. stupni ZŠ 

Mám tu zkušenost, že většina žáků přijme hodnocení na konci školního roku, ať už formou známek, nebo slovního hodnocení, bez jakéhokoliv hlubšího zamyšlení. Žáci se moc nezaobírají tím, v jaké oblasti by se měli zlepšit, nebo naopak tím, v čem jsou jejich silné stránky. Bojí se nebo se stydí vyslovit nahlas před třídou jak své silné, tak […]