Sebehodnocení na 1. stupni ZŠ (hamburger) 

Žáci na základě probraného učiva v hodině zhodnotí svůj výkon a zaměří se na činnosti, ve kterých se cítí být jistí (nepotřebují další upevňování učiva), a zároveň na ty, kde cítí potřebu se k danému tématu ještě vrátit.  

Sebehodnocení na škále na 1. stupni v českém jazyce 

Sebehodnocení na škále je možné používat během probírání určitého tematického okruhu i po něm, na jeho konci. Žáci mají přehled při osvojování si daného učiva o tom, jak učivo zvládají, jak se v něm cítí jistí, popřípadě co jim dělá potíže a na co se tedy ještě musí zaměřit. Pro žáky slouží sebehodnocení jako zpětná vazba […]

Sebehodnocení s využitím emotikonů na 1. stupni ZŠ 

Tento dotazník byl využit každý den na konci vyučování po návratu do školy po online vyučování. Online výuku žáci hodnotili „smajlíkem“ na mazací tabulku. Byli zvyklí na hodnocení. Při online výuce jsem vždy někoho vyvolala, aby zhodnotil, co mu šlo, nešlo, co se mu líbilo, nelíbilo. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 4: […]

Sebehodnocení před úkolem/cvičením a po něm na 1. stupni v hodinách českého jazyka 

Tuto techniku jsme ve třídě zaváděli již od 2. ročníku. S žáky jsme se věnovali sebehodnocení od první třídy, ale vždy jen na bílé tabulce, ústně, pomocí rozhovoru. Hledali jsme něco, co nám vydrží i jako důkaz o našem učebním postupu, pokroku.  

Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení na 2. stupni v dílně čtení 

Představení a základy vrstevnického hodnocení jsem absolvovala ve třech svých třídách, které učím ČJ (dva 6. ročníky a jeden 9. ročník). Ani jedna třída si nebyla vědoma, že by se někdy dříve s vrstevnickým hodnocením setkala. V každé třídě je zhruba polovina děvčat a polovina chlapců, dále několik žáků s podpůrným opatřením a především v […]

Sebehodnocení – motivační projektový den na 1. stupni ZŠ 

Předmět český jazyk a literatura sloužil k úvodu do tématu středověkého vyučení se mistrem a k využití tohoto prostředí v sebehodnoticím listu. V předmětu matematika a její aplikace jsme již využili sebehodnoticí pracovní list a výtvarná výchova posloužila k motivaci a dotvořila atmosféru (převod z tehdejší doby do současnosti).  

Sebehodnocení s využitím grafického znázornění na 1. stupni ZŠ 

Žáci dostanou nevybarvený Vláček Šikuláček (příloha 1). Jedná se o lokomotivu, která veze 6 vagonků. Do mráčku nad lokomotivou napíší žáci své jméno. Každý vagonek symbolizuje jeden předmět. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 4: Práce s Vláčkem Šikuláčkem – Kačka Příloha 6: Reflexe žáků – Míša Příloha 8: Hodnocení na konci vyučovací […]

Já a škola – sebehodnocení žáků 

Tento pracovní list se zaměřuje na rozvoj dovednosti hodnotit svou vlastní práci. Sebehodnocení žáka je pak možné porovnávat s pohledem učitele a rodičů. Pracovní list se zaměřuje na pokrok obecně v jednotlivých předmětech. Není zde konkrétně definované učivo v rámci jednotlivých předmětů. Pracovní list vznikl s původním záměrem zhodnocení práce během distanční výuky, později byl ale […]

Sebehodnocení – metoda semaforu v 1. třídě ZŠ 

Metodu semafor používám jako jednu z technik pro sebehodnocení v 1. třídě. Žáci si do sešitu samostatně označují, v jaké kvalitě se jim dané cvičení podařilo vypracovat. Já se na základě barvy puntíků doptávám na doplňující otázky a vedu je k tomu, aby svá hodnocení argumentovali a opírali o konkrétní příklady. Videa k materiálu jsou […]

Sebehodnocení s využitím grafického znázornění 

Činnost je možné provádět samostatně nebo ve spolupráci se spolužákem, učitelem či rodičem. Hodnocení může plně převzít učitel, spolužáci. Každý lístek čtyřlístku představuje jednu dovednost. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 6: Porovnávání stránek Příloha 7: Co vidí žáci Příloha 8: Kritéria – chyby Příloha 9: Kritéria Příloha 13a: Obhájení sebehodnocení Příloha 13b: […]