Využití hodnoticího archu v projektu ve výuce angličtině na 2. stupni ZŠ 

Žáci navštěvují třídu s bilingvním programem, úroveň řečových dovedností v cílovém jazyce je tedy vyšší, než je v 8. třídě ZŠ obvyklé. Po návratu z distanční výuky jsme záměrně zařazovali do výuky kooperativní formy práce, abychom rozvíjeli váznoucí komunikaci mezi žáky a jejich spolupráci. Pro hodnocení plakátů, které byly výstupem projektu, jsem vytvořila hodnoticí arch […]

Práce s cíli prostřednictvím grafů úspěšnosti na 2. stupni ZŠ 

Žáci si na začátku pololetí sami stanoví, jaké výsledné známky z předmětu by chtěli na vysvědčení dosáhnout. Ke každému klasifikačnímu stupni v závěrečném hodnocení je přiřazen celkový počet bodů, který je potřeba získat v průběhu daného pololetí. Bodová stupnice je uvedena v příloze č. 1. Své dílčí bodové výsledky si žáci zaznamenávají do svého osobního […]

Poskytování individuální zpětné vazby formou slovního hodnocení v dějepise na 2. stupni ZŠ 

Pro tuto aktivitu jsem vybrala jako metodu formativního hodnocení poskytování individuální zpětné vazby formou slovního hodnocení. Vzhledem k tomu, že test jsem zadávala v období, kdy se začínalo s distanční výukou, zvolila jsem tento způsob hodnocení jako adekvátní i s ohledem na věkovou kategorii žáků.

Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení na 2. stupni v dílně čtení 

Představení a základy vrstevnického hodnocení jsem absolvovala ve třech svých třídách, které učím ČJ (dva 6. ročníky a jeden 9. ročník). Ani jedna třída si nebyla vědoma, že by se někdy dříve s vrstevnickým hodnocením setkala. V každé třídě je zhruba polovina děvčat a polovina chlapců, dále několik žáků s podpůrným opatřením a především v […]

Techniky sebehodnocení (semafor) a vrstevnického učení na 2. stupni ZŠ v matematice 

Tuto skupinovou práci lze použít v každém předmětu. Já jsem ji připravila tak, aby si žáci ověřili aktuální stav svých vědomostí. Tuto aktivitu jsem zařadila v rámci výuky v 6. ročníku v předmětu matematika při dvouhodinovce. Hodina byla koncipována jako příprava na následující test zaměřený na prověření početních operací s desetinnými čísly a převodů jednotek […]

Zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků v matematice na 2. stupni ZŠ – upravený tříbarevný test 

Tuto modifikaci tříbarevného testu, ve které je místo tří barev volena metoda tří sloupců, využívám ve třídě tehdy, když chci žáky nechat pracovat nejen samostatně, ale i ve dvojicích a skupinách. V tříbarevném testu pracuje každý žák samostatně a barevně odlišuje úpravy a opravy řešení při spolupráci se spolužáky. V této variantě tříbarevného testu může žák […]

Já a škola – sebehodnocení žáků 

Tento pracovní list se zaměřuje na rozvoj dovednosti hodnotit svou vlastní práci. Sebehodnocení žáka je pak možné porovnávat s pohledem učitele a rodičů. Pracovní list se zaměřuje na pokrok obecně v jednotlivých předmětech. Není zde konkrétně definované učivo v rámci jednotlivých předmětů. Pracovní list vznikl s původním záměrem zhodnocení práce během distanční výuky, později byl ale […]

Vrstevnické hodnocení v českém jazyce při opravě diktátu na 2. stupni ZŠ 

Zapojení žáků do procesu hodnocení má své opodstatnění. V prvé řadě vytvoříme prostředí, ve kterém reflexe a hodnocení není pouze v rukou učitele a kde nejsou žáci pouhými pasivními příjemci zpětné vazby od učitelské autority. Vrstevnické hodnocení, tedy zpětná vazba, kterou si poskytují spolužáci mezi sebou, posiluje u žáků schopnost vyjadřovat se k tomu, co ten druhý zná, […]

Práce s cíli a jejich ověřováním na 2. stupni ZŠ v českém jazyce 

Předkládaný materiál dokumentuje konkrétní ukázku jednoho z možných způsobů ověřování cílů u žáků. Cílem je představit smysl a efektivitu stanovování cílů ve výuce, a to zejména pro osobní růst žáka v oblasti jeho autonomie ve vzdělávání a schopnosti sebereflexe. Níže popsaný postup FH zároveň představuje velmi praktický způsob tvorby podkladů pro hodnocení žáků, ať už pro průběžnou zpětnou vazbu, […]

Práce s cíli v měsíčním a týdenním plánu na 2. stupni ZŠ 

Předkládaný materiál poskytuje ukázku práce s cíli v dlouhodobém i krátkodobém časovém horizontu. Jeho účelem je představit využitelnost a smysluplnost stanovování kritérií a práce s nimi, a to pro všechny strany vzdělávacího procesu (učitel – žák – rodič). Zaměřuje se proto především na samotnou fázi plánování a strukturalizace výuky, ale též na ukázku její realizace, tedy jakým konkrétním […]